Tilmeld Nyhedsbrev

Kontakt os

Jeg ønsker at få besked, når i modtager brugte siloer & tanke.

Jeg ønsker at få besked om:

Dine informationer

Sælg din silo eller tank

Tunetanken Stationsvej 9 6600 Vejen +45 7697 3000 salg@tunetanken.dk

Information om dit produkt


Kontakt information

Tunetanken

Transporttanke

Specifikationer

Med Tu­ne­tan­kens transporttanke får du en ro­bust løs­ning, der er ud­vi­ket til at give let og sik­ker trans­port. Tan­ke­ne er frem­stil­let i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler med for­de­le som hold­bar­hed og lav vægt, hvil­ket ikke ale­ne let­ter trans­por­ten, men også gør tan­ken mod­stands­dyg­tig over­for tæ­ring fra ind­hold el­ler kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger. Det sik­rer en tæt tank med lang le­ve­tid.

Tan­ken kan til­pas­ses med en­kel- og dob­belt­væg­get de­sign, ind­ven­dig op­de­ling i fle­re rum samt med ek­stra for­stærk­ning til tung trans­port el­ler ag­gres­sivt ind­hold. Det gør tan­ken vel­eg­net til trans­port af man­ge for­skel­li­ge ty­per fly­den­de pro­duk­ter, fx gød­ning, mel­la­se, ke­mi­ka­li­er el­ler ben­zin- og olie­pro­duk­ter.

Vo­res tan­ke er hel­støb­te uden ind­ven­di­ge sam­lin­ger, hvil­ket gi­ver glat­te, ren­gø­rings­ven­li­ge in­der­si­der samt kon­stant be­væ­gel­se i me­di­et, der op­be­va­res. Med ma­te­ri­a­lets i for­vej­en iso­le­ren­de egen­ska­ber kan du des­u­den spa­re om­kost­nin­ger til op­varm­ning og ned­køling.

Gen­nem vo­res eks­per­ti­se, de ny­e­ste kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler og høje krav til kva­li­tet frem­stil­ler vi vo­res trans­port­tan­ke med hen­blik på at frem­tids­sik­re din tank og in­ve­ste­ring.

Transporttanke leveres med:

 • Skræddersyet design.
 • Helstøbt tank i letvægtsmateriale.
 • Liggende på rustfrie stålstativer.

Fordele ved transporttanke fra Tunetanken:

 • Størrelse/geometri efter behov.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Helstøbt løsning sikrer en tæt tank.
 • Glatte overflader letter rengøringen.
 • Stort formprogram giver fleksibel dimensionering.
 • Letvægtsmateriale gør håndtering og transport let.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Komplet løsning for optimal logistik og drift.

Design:

 • Belastninger: tryk, vakuum, bevægelse mv. tilpasses medie og driftsforhold.
 • Vægtfylde: afhænger af mediet i tanken.
 • Temperatur: +/- 100º/200º C drift.
 • Kemisk resistens tilpasses mediet.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).

Muligheder:

 • Niveaumåling og vejeudstyr.
 • Mekanisk omrører forhindrer bundfældning.
 • Fylderør i komposit eller galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Lækageovervågning til farlige væsker.
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe til medier, der ikke tåler afkøling.
 • Varmespiral eller damprør for opvarmning/konstant temperatur.
 • Lining med PP, PVDF eller ECTFE for kemisk resistens eller til opbevaring af fødevarer, der kræver brug af FDA-godkendte materialer.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.

Tilslutninger:

 • Kan bestykkes med diverse stutse, gennemføringer, mandehuller og udtag efter behov.

Læs mere om komposit her

Produktmål

VolumenDiameter (A)Totallængde (B)Frihøjde (C)
8600 l1600 mm4500 mm200 mm

Links

Fødevaregodkendelse