Firkantede tanke

Med firkantede tanke fra Tu­ne­tan­ken får du en spe­ci­al­de­sig­net op­be­va­rings­løs­ning af høj kva­li­tet og med lang le­ve­tid. Vo­res fir­kan­te­de tan­ke frem­stil­les nem­lig i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler, som gør dem mod­stands­dyg­ti­ge over­for tæ­ring, ag­gres­si­ve væ­sker og kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger. Tan­ke­ne ud­fø­res al­tid spe­ci­fikt til den en­kel­te op­ga­ve, så den pas­ser til drifts­for­hold og me­di­et, der skal op­be­va­res. Det gør tan­ke­ne vel­eg­net til man­ge for­skel­li­ge for­mål, fx til op­be­va­ring af kor­ro­si­ve væ­sker som sy­rer/​ba­ser og salt­op­løs­nin­ger samt til blan­de- og pro­ce­stank.

Din nye tan­k kan bl.a. til­pas­ses med en­kel- og dob­belt­væg­get de­sign, ind­ven­dig op­de­ling i fle­re rum samt til op­be­va­ring af fø­de­va­rer. Sam­men­lig­net med al­ter­na­ti­ve ma­te­ri­a­ler er kom­po­sit­ma­te­ri­a­let des­u­den let, hvil­ket gi­ver nem etab­le­ring samt en flyt­bar tank.

Gen­nem vo­res eks­per­ti­se, de ny­e­ste kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler og høje krav til kva­li­tet frem­stil­ler vi vo­res fir­kan­te­de tan­ke med hen­blik på at frem­tids­sik­re din tank og in­ve­ste­ring.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Skræddersyet design.
 • Helstøbt konstruktion i letvægtsmateriale.
 • Indvendig coatning tilpasset indhold.
 • Størrelse/geometri efter behov.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Helstøbt konstruktion sikrer en tæt tank.
 • Ingen indvendige samlinger hvor indholdet kan ophobe sig.
 • Glatte overflader letter rengøringen.
 • Enkel opstilling giver fleksibel og flytbar tank.
 • Stort formprogram betyder fleksibel dimensionering.
 • Komplet lagerløsning for optimal logistik og drift.
 • Belastninger: tryk, vakuum, bevægelse mv. tilpasses medie og driftsforhold.
 • Vægtfylde: afhænger af mediet i tanken.
 • Temperatur: +/- 100º/200º C drift.
 • Kemisk resistens tilpasses mediet.
 • Standardfarve: klar, gråhvid (RAL 9002) og olivengrøn (RAL 6025).
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe til medier, der ikke tåler afkøling.
 • Lining med PP, PVDF eller ECTFE, fx for kemisk resistens eller til opbevaring af fødevarer.
 • Skillevæg til opdeling af indhold eller processer.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Kan bestykkes med diverse stutse, gennemføringer, mandehuller og udtag efter behov.
 • Niveaumåling og vejeudstyr.
 • Mekanisk omrører forhindrer bundfældning.
 • Fylderør i komposit eller galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Lækageovervågning til farlige væsker.
 • Varmespiral eller damprør til medier, der kræver opvarmning/konstant temperatur.
Scroll to Top