Træpillesiloer

Tu­ne­tan­kens træpillesiloer er den op­ti­ma­le løs­ning til op­be­va­ring af træpil­ler, da den er til­pas­set de sær­li­ge be­hov for hånd­te­ring og op­be­va­ring af træpil­ler. Træpil­lesi­lo­en frem­stil­les i glas­fi­be­rar­me­ret po­ly­e­ster, et ro­bust og hold­bart ma­te­ri­a­le, der er na­tuligt iso­le­ren­de og mod­stands­dyg­tig over­for bl.a. kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger. Det sik­rer si­lo­en en lang le­ve­tid og der­med mest mu­lig vær­di for din in­ve­ste­ring.

Si­lo­en er hel­støbt uden ind­ven­di­ge bol­te­sam­lin­ger, der sam­men med glat­te in­der­si­der og keg­le spe­ci­al­de­sig­net til mo­der­ne træpil­ler sik­rer, at ind­hol­det gli­der let og gi­ver ef­fek­tiv tøm­ning. De glat­te in­der­si­der gør des­u­den ren­gø­ring af si­lo­en nem, da re­ster ikke kan op­ho­be sig. Det na­tur­ligt iso­le­ren­de ma­te­ri­a­le og ef­fek­tiv ven­ti­la­tion ska­ber et tørt mil­jø, hvor ri­si­ko for kon­dens mini­me­res. Det re­sul­te­rer i tør­re træpil­ler og der­med ef­fek­tiv op­varm­ning. Træpil­lesi­lo­en kan til­pas­ses dine krav til ud­styr og far­ve­valg, så den både let­ter ar­bejds­gan­ge­ne og pas­ser ind i de nye om­gi­vel­ser.

Ba­se­ret på vo­res eks­per­ti­se og høje krav til kva­li­tet har vi skabt det bed­ste de­sign til op­be­va­ring og hånd­te­ring af træpil­ler. Sam­men med den ny­e­ste ud­vik­ling in­den­for kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler sik­rer det mest mu­lig vær­di for din in­ve­ste­ring både i dag og i frem­ti­den.

   Læs mere om komposit

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Indblæsningsrør med bøjning og stor radius.
 • Udluftning nedført til 1,5 m. over jord.
 • 2 stk. mandehuller, placeret i top og svøb.
 • Gråhvid (RAL 9002).
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Helstøbt løsning i glasfiber giver en tæt silo.
 • Glatte overflader sikrer let rengøring og optimal tømning.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Ingen indvendige samlinger, hvor træpillerne kan ophobe sig.
 • Stort formprogram betyder fleksibel dimensionering.
 • Komplet lagerløsning for optimal logistik og drift.
 • Vægtfylde: 0,65.
 • Polyester: Tilpasset til opbevaring af træpiller.
 • Standardfarve: gråhvid (RAL 9002).
 • Niveaumåling og vejeudstyr.
 • Fylderør i komposit eller galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe.
 • Skørt for beskyttelse af bundudløb og udstyr.
 • Støvfang koblet på udluftningen.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Påfyldning: indblæsningsrør med bøjning og stor radius.
 • Udluftning: separat udluftningsrør nedført til 1,5 m over jord.
 • Mandehul: Ø 500 med pakning og dæksel. Placeret i top og svøb.

Specifikationer

VariantRumfangIndholdDiameterTotalhøjdeFrihøjde
T4545 m³29,3 t4000 mm6400 mm650 mm
T6060 m³39 t4000 mm7600 mm650 mm
T7070 m³45,5 t4000 mm8400 mm650 mm
T8080 m³52 t4000 mm9200 mm650 mm
T9090 m³58,5 t4000 mm10000 mm650 mm

Scroll til toppen