Centrale saltsiloer

Med centrale saltsiloer fra Tu­ne­tan­ken får du en kom­plet op­be­va­rings­løs­ning, der sik­rer op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for både dig og dit salt. Med et spe­ci­a­l­ud­vik­let de­sign samt et hold­bart ma­te­ri­a­le sik­rer vo­res salt­si­lo ikke ale­ne en tæt op­be­va­rings­løs­ning, der med­vir­ker til re­du­ce­ret spild, men også let­te­re hånd­te­ring af sal­tet i dag­lig­da­gen. Der­for til­pas­ses salt­si­lo­en al­tid så ud­styr, på­fyld­ning og ud­tag pas­ser til net­op dine drifts­for­hold.

Salt­si­lo­en er frem­stil­let i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler, der sam­men med et hel­støbt de­sign gi­ver en glat in­der­si­de, hvor sal­tet gli­der let. Det sik­rer, at saltre­ster ikke op­ho­ber sig, gi­ver nem ren­gø­ring samt mu­lig­gør et højt hy­giej­ne­ni­veau.

Det an­vend­te ma­te­ri­a­le er des­u­den mod­stands­dyg­tig over­for tæ­ring samt det æt­sen­de salt, hvil­ket gi­ver si­lo­en en lang og funk­tions­dyg­tig le­ve­tid som salt­op­be­va­ring. Salt­si­lo­en kan også til­pas­ses til op­be­va­ring og blan­de­an­læg for salt­op­løs­nin­ger.

Med vo­res eks­per­ti­se, et hold­bart kom­po­sit­ma­te­ri­a­le samt høje krav til kva­li­tet får du en danskpro­du­ce­ret salt­si­lo med lang le­ve­tid, der op­ti­me­rer drif­ten samt sik­rer høj kva­li­tet i pro­duk­tio­nen i dag og langt ud i frem­ti­den.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Helstøbt silo.
 • Påfyldning via fyldeskakt.
 • Stativ i varmforzinket stål.
 • Skuestribe.
 • Gråhvid (RAL 9002) topcoat.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Helstøbt løsning i glasfiber giver en tæt silo.
 • Kemisk resistens mod det ætsende salt.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Glatte overflader er lette at rengøre.
 • Ingen indvendige samlinger, hvor saltet kan ophobe sig.
 • Enkel og let opstilling giver fleksibel og flytbar silo.
 • Stort formprogram betyder fleksibel dimensionering.
 • Komplet lagerløsning for optimal logistik og drift.
 • Vægtfylde: 2,16 (natriumchlorid).
 • Materialevalg: tilpasses saltVariantn.
 • Standardfarve: gråhvid (RAL 9002).
 • Niveaumåling eller vejeudstyr.
 • Hejseanordning for dæksel.
 • Fylderør i komposit eller galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Regnkrave for beskyttelse af salt og udtag.
 • Ekstra frihøjde til transportbiler for nem påfyldning direkte i saltspreder.
 • Lejder med rygbøjle for sikker opstigning.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Påfyldning: Ø1600 mm. fyldeskakt med hængslet dæksel.
 • Udtag: bundudtag Ø400 mm.
 • Udtagsbælg: m. manuel kværn.
Scroll to Top