Industrisiloer

Tu­ne­tan­kens industrisiloer skræd­der­sy­es al­tid til den en­kel­te op­ga­ve, hvil­ket sam­men med et ro­bust ma­te­ri­a­le­valg gør den vel­eg­net til man­ge for­skel­li­ge for­mål in­den for in­du­stri samt til både fly­den­de og tørt ind­hold. In­du­stri­si­lo­en er frem­stil­let i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler, der gør si­lo­en hold­bar og mod­stands­dyg­tig over­for tæ­ring fra ind­hold el­ler kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger. Det gi­ver Tu­ne­tan­kens in­du­stri­si­lo­er en lang le­ve­tid uan­set ind­hold og om de pla­ce­res in­den­for el­ler uden­for.

Si­lo­er­ne er hel­støb­te med glat­te in­der­si­der uden ind­ven­di­ge bol­te­sam­lin­ger, hvor re­ster kan op­ho­be sig. Det let­ter ren­gø­rin­gen samt mu­lig­gør ef­fek­tiv tøm­ning og et højt hy­giej­ne­ni­veau. Si­lo­er­ne har man­ge an­ven­del­ses­mu­lig­he­der, bl.a. til plast­gra­nu­lat, kalk, zink el­ler byg­ge­tek­ni­ske pro­duk­ter. Des­u­den kan vo­res si­lo­er til­pas­ses til op­be­va­ring af ag­gres­si­ve me­di­er el­ler me­di­er til fø­de­va­re­pro­duk­tion, bl.a. suk­ker, mel el­ler til­sæt­nings­stof­fer. Si­lo­er­ne til­pas­ses al­tid me­di­et, der skal op­be­va­res, samt ek­si­ste­ren­de trans­portan­læg el­ler ma­ski­ner, så på­fyld­ning, ud­tag og ud­styr pas­ser til je­res drifts­for­hold.

Gen­nem vo­res eks­per­ti­se, de ny­e­ste kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler og høje krav til kva­li­tet frem­stil­ler vi vo­res in­du­stri­si­lo med hen­blik på at op­ti­me­re dine drifts­for­hold samt frem­tids­sik­re din silo og in­ve­ste­ring.

   Læs mere om komposit

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Skræddersyet design.
 • Helstøb silo i glasfiber.
 • Indvendig coatning tilpasset indholdet.
 • Størrelse efter behov.
 • Kemisk resistens mod aggressive medier.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Helstøbt løsning i glasfiber giver en tæt tank.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Glatte overflader letter rengøring.
 • Ingen indvendige samlinger, hvor indholdet kan ophobe sig.
 • Enkel og let opstilling giver fleksibel og flytbar silo.
 • Stort formprogram for fleksibel dimensionering.
 • Komplet lagerløsning for optimal logistik og drift.
 • Vægtfylde: afhænger af mediet der skal opbevares.
 • Temperatur: +/-100º/200º C drift (afhængig af materialevalg)
 • Kemisk resistens tilpasses mediet.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Vibratorbund for lettere tømning af pakke-medier.
 • Svøbgelænder for større befærdelsesområde og sikkerhed.
 • Niveaumåling og vejeudstyr.
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe til medier, der ikke tåler afkøling.
 • Lækageovervågning til farlige væsker.
 • Filter til støvende medier.
 • Ekstra frihøjde under siloen muliggør montering af ekstraudstyr eller udtag direkte i lastbil.
 • Skørt om stativ til beskyttelse af udstyr og udtag.
 • Lining med PP, PVDF eller ECTFE for kemisk resistens eller til opbevaring af fødevarer.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Kan bestykkes med diverse stutse, gennemføring, mandehuller og udtag efter behov.

Scroll til toppen