Skorstene

Skor­ste­n fra Tu­ne­tan­ken i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, spe­ci­al­de­sig­nes til hver en­kelt op­ga­ve, hvil­ket gør dem vel­eg­net til man­ge for­skel­li­ge in­du­stri­er og for­mål. Det flek­sib­le og ro­bu­ste ma­te­ri­a­le gi­ver mu­lig­hed for at til­pas­se di­men­sio­ner og de­sign ef­ter je­res drifts­for­hold og be­hov samt op­ret­hol­de den nød­ven­di­ge sta­bi­li­tet. Hos Tu­ne­tan­ken sør­ger vi for hele pro­ces­sen – fra le­ve­ring til op­sæt­ning af din nye glas­fi­ber­skor­sten.

Både skor­sten og -ker­ne bli­ver des­u­den til­pas­set de spe­ci­fik­ke røg­gas­da­ta og drifts­for­hold, så de op­fyl­der de sær­li­ge krav som lov­giv­nin­gen og je­res virk­som­hed stil­ler. Det an­vend­te kom­po­sit­ma­te­ri­a­le gør skor­ste­ne mod­stands­dyg­ti­ge over­for ag­gres­si­ve røg­gas­ser, høje tem­pe­ra­tu­rer og kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger og gi­ver din nye glas­fi­ber­skor­sten en lang le­ve­tid. Ma­te­ri­a­let er des­u­den let­te­re end an­dre al­ter­na­ti­ver, hvil­ket gør op­sæt­nin­gen nem.

Med af­sæt i næ­sten et halvt hund­re­de års er­fa­ring med pro­duk­tion og in­stal­la­tion af in­du­stri­sy­ste­mer, kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler og høje krav til kva­li­tet får du en danskpro­du­ce­ret skor­sten, der sik­rer din in­ve­ste­ring  både i dag og langt ud i frem­ti­den.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Skræddersyede konstruktioner.
 • Tilpasning til røggasdata eller luftvariant.
 • Projektetstyring fra start til slut.
 • Fjerner giftige eller korrosive forbindelser fra industrielle udstødningsstrømme og tilgodeser dermed miljøet.
 • Konstruktion iht. data om røggas/luftVariant sikrer korrekt udledning.
 • Helstøbt skorstenselementer i fiberarmeret kompositmateriale, der er modstandsdygtig overfor aggressive miljøer.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Fleksibelt materiale er velegnet til særlige behov for dimensionering.
 • Letvægtsmateriale giver let opsætning.
 • Temperatur: +/- 100º /200º C drift (afhængigt af materialevalg).
 • Kemisk resistens tilpasses røggas.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Kan anvendes til varmegenvinding fra varme gasser ved røggaskondensering.
 • Specialkonstruktioner med kunststofliner, hvor specielt høje temperaturer eller ekstremt aggressive miljøer kan forekomme.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Ind- og udløb: tilpasses eksisterende anlæg samt røggasdata.
 • Mandehul: tilpasses dimensionering og behov for inspektion.
 • Gangbro og lejder: tilpasses behov.

Scroll to Top
Scroll til toppen