Scrubberanlæg

En Scrubber fra Tu­ne­tan­ken er ud­vik­let til at sik­re den mest ef­fek­ti­ve løs­ning til rens­ning af foru­re­nen­de og il­de­lug­ten­de emis­sio­ner og røg­gas­ser fra in­du­stri, hus­dyr­spro­duk­tion, af­falds­for­bræn­ding, bi­o­ga­san­læg, mv. Scrub­ber­ne har en lang le­ve­tid, da de er frem­stil­let i fi­be­rar­me­ret kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, et ro­bust og hold­bart ma­te­ri­a­le, der gør dem vel­eg­ne­de til kon­takt med høje tem­pe­ra­tu­rer og ag­gres­si­ve mil­jø­er. Det gi­ver sy­ste­mer­ne en lang og funk­tions­dyg­tig le­ve­tid.

Vo­res høj­tek­no­lo­gi­ske scrub­ber­sy­stem sam­men­sæt­tes ud fra dine spe­ci­fik­ke data om den foru­re­nen­de emis­sion el­ler luft, så rens­nin­gen sker i hen­hold til gæl­den­de krav og lov­giv­ning. Des­u­den kan vi sam­men­sæt­te den ret­te Variant og mæng­de af ke­mi­ka­li­er i ren­se­væ­sken for sam­ti­dig at op­ti­me­re ef­fek­ti­vi­tet og om­kost­nin­ger. Med et flek­si­belt ma­te­ri­a­le og de­sign kan vi også til­pas­se di­men­sio­ner, vink­ler og bøj­nin­ger ef­ter je­res ek­si­ste­ren­de an­læg. Scrub­ber­sy­ste­met kan også til­pas­ses til var­me­gen­vin­ding.

Med af­sæt i næ­sten 50 års er­fa­ring på om­rå­det ud­vik­ler vi vo­res scrub­be­re til at sik­re ef­fek­tiv og kor­rekt rens­ning samt have en lang le­ve­tid – så du får mest mu­lig vær­di for din in­ve­ste­ring.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Skræddersyede konstruktioner.
 • Tilpasning til røggasdata.
 • Projektetstyring fra start til slut.
 • Klar eller gråhvid (RAL 9002) topcoat.
 • Fjerner giftige eller ildelugtende forbindelser fra udstødningsstrømme og tilgodeser dermed miljøet.
 • Konstruktion iht. data om røggas/luftVariant sikrer korrekt rensning.
 • Helstøbt løsning i fiberarmeret kompositmateriale, der er modstandsdygtig overfor aggressive miljøer.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Fleksibelt materiale er velegnet til særlige behov for dimensioner, vinkler og bøjninger.
 • Enkel og let opstilling giver fleksibel og flytbar scrubber.
 • Temperatur: +/- 100º C ved drift og 200º C ved indløb (afhængigt af materialevalg).
 • Kemisk resistens tilpasset rensningsVariant.
 • Standardfarve: Klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Kan anvendes til varmegenvinding fra varme gasser ved røggaskondensering.
 • Effektiv kvalitetskontrol.
 • Keglebund for totaltømning.
 • Stående på svøb for ekstra beskyttelse af kegle/stativ.
 • Ekstraudstyr som dråbefang, bæreriste og fordelerplader.
 • Specialkonstruktion med kunststofliner, hvor ekstremt høje temperaturer eller aggressive miljøer kan forekomme.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Ind- og udløb: tilpasses eksisterende anlæg samt behov for rensning m3/time.
 • Mandehuller: DN500 med hængslet dæksel.
 • Løfteøjer tilpasset placering og drift.
 • Dyselanser for tilføring af rensevæske.
Scroll to Top