Sadeltanke

Tu­ne­tan­kens sadeltanke er hel­støbt i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler og er den op­ti­ma­le løs­ning til op­be­va­ring af væ­sker. Sam­men med det svært­ned­bry­de­li­ge kom­po­sit­ma­te­ri­a­le sik­rer de­sig­net en tæt tank, der er mod­stands­dyg­tig over­for kor­ro­sion, tæ­ring og kli­ma­ti­ske på­virk­ning.

Det gør tan­ken vel­eg­net til man­ge for­skel­li­ge for­mål, fx. til op­be­va­ring af kor­ro­sivt ind­hold som sy­rer/​ba­ser, salt­op­løs­nin­ger, pro­cesvand, flok­ku­le­rings­mid­ler til spil­de­vands­rens­ning el­ler ke­mi­ka­li­er. Vo­res sa­del­tan­ke er des­u­den god­kendt til op­be­va­ring af fø­de­va­rer og om­fat­tet af Fø­de­va­re­sty­rel­sens smiley-ord­ning.

Tan­ken er med sad­ler for at sik­re den nød­ven­di­ge sta­bi­li­tet ift. di­men­sio­ner og un­der­lag. Det be­ty­der, at vo­res sa­del­tan­ke står sik­kert til det dag­li­ge ar­bej­de året rundt uan­set pla­ce­ring. Grun­det tan­kens hel­støb­te de­sign og glat­te in­der­si­der op­nås der ef­fek­tiv tøm­ning og nem ren­gø­ring.

Med næ­sten fem år­ti­ers er­fa­ring samt den ny­e­ste ud­vik­ling in­den for om­rå­det er vi din sta­bi­le le­ve­ran­dør in­den for kva­li­tet­stan­ke. Vi tæn­ker de­sign og funk­tio­na­li­tet ind i din nye tank med hen­blik på at frem­tids­sik­re din op­be­va­rings­løs­ning og in­ve­ste­ring.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Skræddersyet design.
 • Helstøbt med sadler tilpasset størrelse.
 • Indvendig coatning tilpasset indholdet.
 • Størrelse/geometri efter behov.
 • Kemisk resistens mod aggressive væsker.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Glatte overflader er lette at rengøre.
 • Enkel og let opstilling giver fleksibel og flytbar tank.
 • Stort formprogram betyder fleksibel dimensionering.
 • Komplet lagerløsning for optimal logistik og drift.
 • Sadler sikrer stabilitet uanset underlag.
 • Belastninger: tryk, vakuum, bevægelse mv tilpasses medie og driftsforhold.
 • Vægtfylde: afhænger af mediet.
 • Temperatur: +/- 100º/200º C drift.
 • Kemisk resistens tilpasses mediet.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe.
 • Lining med PP, PVDF eller ECTFE for kemisk resistens.
 • Lining til opbevaring af fødevarer, der kræver brug af FDA-godkendte materialer.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Diverse stutse, gennemføringer, mandehuller og udtag efter behov.
 • Niveaumåling eller vejeudstyr.
 • Fylderør i komposit, galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Mekanisk omrøring mod bundfældning.
 • Lejder for nem opstigning til mandehul.
 • Lækageovervågning til farlige væsker.
 • Varmespiral eller damprør for opvarmning/konstant temperatur.

Specifikationer

VariantIndholdDiameterTotallængdeTotalhøjde
ST1010.000 l2.000 mm3.600 mm3.000 mm
ST2020.000 l2.400 mm4.900 mm2.500 mm
ST3030.000 l2.400 mm7.100 mm2.500 mm
ST4040.000 l3.000 mm6.300 mm4.000 mm
ST6060.000 l3.350 mm7.500 mm4.350 mm
ST8080.000 l3.350 mm9.900 mm4.350 mm
ST100100.000 l3.350 mm12.100 mm4.350 mm
ST125125.000 l4.000 mm10.700 mm5.000 mm
ST150150.000 l4.000 mm12.800 mm5.000 mm
ST175175.000 l4.500 mm12.100 mm5.500 mm
ST200200.000 l4.500 mm13.600 mm5.500 mm
Scroll to Top