Gastætte kornsiloer

Tu­ne­tan­kens gastæt­te korn­si­lo­er sik­rer de bed­ste be­tin­gel­ser for høst og op­be­va­ring af korn. Den bi­be­hol­der en høj kor­n­kva­li­tet, da kor­net i en gastæt silo mi­ster sin spi­re­ev­ne og der­med har en kon­ser­ve­ren­de og fer­men­te­ren­de virk­ning. Vo­res høj­tek­no­lo­gi­ske korn­si­lo gi­ver den mest om­kost­nings­ef­fek­ti­ve op­be­va­ring, da du und­går om­kost­nin­ger til ek­stra tør­ring. I en gastæt silo mini­me­res des­u­den ri­si­ko for ska­de­dyr, da der ikke er at­mos­fæ­risk ilt til­ste­de.

Vo­res gastæt­te korn­si­lo­er kan sam­men­sæt­tes ef­ter net­op dine be­hov, fx i for­hold til fyl­de- og tøm­nings­ud­styr, di­men­sio­ner, sam­men­kob­ling med an­dre si­lo­er og far­ve­valg. Det sik­rer, at den pas­ser ind i de nye om­gi­vel­ser samt i dine ar­bejds­gan­ge. Si­lo­en er frem­stil­let i glas­fi­be­rar­me­ret po­ly­e­ster og har glat­te in­der­si­der, hvil­ket let­ter ren­gø­ring og sik­rer flow i kor­nud­ta­get.

Med Tu­ne­tan­ken får du al­tid en danskpro­du­ce­ret kva­li­tets­si­lo, som er ba­se­ret på næ­sten 50 års er­fa­ring samt den ny­e­ste ud­vik­ling in­den for kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler. Der­for gi­ver vo­res gastæt­te korn­si­lo dig den bed­ste ud­nyt­tel­se af din pro­duk­tion sam­ti­dig med, at den be­va­rer den gode kor­n­kva­li­tet.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Stålstativ med 6-8 ben.
 • Over- og undertryksventil.
 • Indblæsningsrør.
 • Lejder, gangbro og rørforbindelser.
 • Olivengrøn (RAL 6025) / gråhvid (9002) topcoat.
 • Helstøbt konstruktion sikrer en tæt silo, hvor det lagrede korn er beskyttet mod atmosfærisk ilt.
 • Korn med op til 22% fugtindhold fyldes direkte i siloen.
 • Ingen tørringsomkostninger.
 • Ingen ekstra transportudgifter.
 • Mindre spild, idet der kan høstes 2-3 dage tidligere.
 • Større ædelyst hos bestanden, da kornet dufter friskt og støver mindre.
 • Bedre halmkvalitet på grund af tidlig høst.
 • Bedre udnyttelse af kornets foderværdi.
 • Minimerer risiko for skadedyr, da der ikke er atmosfærisk ilt tilstede.
 • Fremstillet i glasfiberarmeret polyester, der sikrer mod korrosion og kondens.
 • Vægtfylde: 700 kg/m3 , afhænger af kornVariant og fugtighed.
 • Materiale: Glasfiberarmeret polyester og galvaniseret stål.
 • Drifttemperatur op til 45˚ C.
 • Standardfarve: Råhvid (RAL 9002).
 • 70º FullFlow-bundudtag m/u håndskod.
 • Skuestribe.
 • Dansk kobling.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.

Specifikationer

VariantIndholdSneglDiameterStativ højdeSilo TopTotalhøjde
KG100/170 t/700 tdr.10° / 45°3.350 mm2000 mm13500 mm14.500 mm
KG100/270 t/700 tdr.10° / 45°3.350 mm2000 mm13500 mm14.500 mm
KG143/1100 t/1000 tdr.10° / 45°4.000 mm2295 mm13500 mm14.500 mm
KG143/2100 t/1000 tdr.10° / 45°4.000 mm2295 mm13500 mm14.500 mm
KG169/1120 t/1200 tdr.10° / 45°4.000 mm2295 mm15000 mm16.000 mm
KG169/2120 t/1200 tdr.10° / 45°4.000 mm2295 mm15000 mm16.000 mm
KG210/1150 t/1500 tdr.10° / 45°4.500 mm2565 mm16000 mm17.000 mm
KG210/2150 t/1500 tdr.10° / 45°4.500 mm2565 mm16000 mm17.000 mm
Scroll to Top