Udendørs siloer

Med udendørs siloer fra Tu­ne­tan­ken får du en op­ti­mal op­be­va­rings- og ud­tags­løs­ning til­pas­set til net­op dit me­die og dit be­hov. Vo­res hel­støb­te glas­fi­ber­si­lo af hø­je­ste kva­li­tet er ud­vik­let med hen­blik på at sik­re de bed­ste be­tin­gel­ser for fyld­ning, op­be­va­ring og ef­fek­tiv tøm­ning samt give din nye silo en lang le­ve­tid.

Tu­ne­tan­kens uden­dørs silo hel­stø­bes i glas­fi­be­rar­me­ret po­ly­e­ster, et unikt kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, der sam­men med et spe­ci­al­de­sign og vo­res sto­re eks­per­ti­se sik­rer sta­bi­le og vel­fun­ge­ren­de op­be­va­rings- og drifts­for­hold samt op­ti­ma­le for­hold for ser­vi­ce. Si­lo­en op­ret­hol­der des­u­den den høje kva­li­tet i det op­be­va­re­de me­di­et, da en glat in­der­si­de og mini­mal ri­si­ko for kon­dens, mu­lig­gør et højt hy­giej­ne­ni­veau i si­lo­en. Si­lo­en til­pas­ses med ud­styr så som mo­der­ne sneg­le, au­to­ma­ti­ske fo­der­sy­ste­mer og sku­e­stri­be samt spe­ci­al­far­ver, så si­lo­en fal­der ind i de nye om­gi­vel­ser.

Ba­se­ret på næ­sten fem år­ti­ers pro­duk­tion­ser­fa­ring frem­stil­les Tu­ne­tan­kens si­lo­er al­tid med de hø­je­ste krav til både kva­li­tet og funk­tio­na­li­tet.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Cyklon med udluftningshætte.
 • Indblæsningsrør og bøjning med stor radius.
 • Regnkrave over udtag.
 • Klar eller gråhvid topcoat (RAL 9002).
 • Fremstillet i glasfiber for korrosionsbestandighed, isolering, styrke, flexibilitet, lang levetid mm.
 • Helstøbt silo er en tæt silo.
 • Glatte overflader for optimal tømning og rengøring.
 • Stort standardprogram med fleksible muligheder.
 • Høj kvalitet giver stor genbrugsværdi.
 • Æstetisk design.
 • Vægtfylde: 0,65.
 • Kompositmateriale: unikke egenskaber.
 • FullFlow™ tømmesystem.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Kraftigt stålstativ, der er galvaniseret.
 • Program af forskellige bundudtag.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • 5 tommer indblæsningssystem eller 4 tommer indblæsningssystem. (Se downloads).
 • Full-Flow bundudtag m/u håndskod.
 • Skuestribe.
 • Mandehul med hængslet dæksel.
 • Udluftningsrør nedført til terræn.

Specifikationer

TypeIndholdDiameterTotalhøjdeFrihøjdeAfstand
FC138,4 t2.400 mm5.850 mm540/520 mm1.690 mm
FC1610,4 t2.400 mm6.550 mm540/520 mm1.690 mm
FC2113,7 t2.400 mm7.660 mm540/520 mm1.690 mm
FC2616,9 t2.400 mm8.750 mm540/520 mm1.690 mm
FC3220,8 t2.400 mm10.090 mm540/520 mm1.690 mm
FC4026 t3.000 mm9.140 mm540/520 mm2.110 mm
FC4529,3 t3.000 mm9.850 mm540/520 mm2.110 mm
FC5032,5 t3.000 mm10.560 mm540/520 mm2.110 mm
FC6039 t3.000 mm11.970 mm540/520 mm2.110 mm
FC7548,8 t3.000 mm13.800 mm540/520 mm1.500 mm
FC9058,5 t3.000 mm15.700 mm540/520 mm1.500 mm

Video

Scroll til toppen