Røg- og luftkanaler

Tu­ne­tan­kens røg- og luftkanaler er den ide­el­le løs­ning til ef­fek­tiv trans­port af gas­for­mi­ge emis­sio­ner og luft. Ka­na­ler­ne spe­ci­al­frem­stil­les i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler, der med egen­ska­ber som styr­ke og hold­bar­hed gør dem vel­eg­net til man­ge for­skel­li­ge for­mål samt til kon­takt med så­vel ag­gres­si­ve røg­gas­ser som høje tem­pe­ra­tu­rer.

Det an­vend­te ma­te­ri­a­le er flek­si­belt i form og frem­stil­ling og kan så­le­des skræd­der­sy­es sær­li­ge krav til di­men­sio­ner og vink­ler for til­pas­ning til ek­si­ste­ren­de drifts­for­hold. Alle røg- og luft­ka­na­ler sam­men­sæt­tes des­u­den ud fra dine spe­ci­fik­ke røg­gas­da­ta så de op­fyl­der de lov­giv­nings­mæs­si­ge krav for kor­rekt rens­ning.

Røg- og luft­ka­na­ler­ne kan også til­pas­ses med ek­straud­styr, fx spjæld til re­gu­le­ring af røg­gas­sen, kom­pen­sa­to­rer for ud­lig­ning af vi­bra­tio­ner og støj, spe­ci­al­frem­stil­le­de dy­selan­ser for let ind­ven­dig ren­gø­ring samt man­de­hul for let af­gang til ka­na­ler­ne ved in­spek­tion.

Med en spe­ci­al­frem­stil­let løs­ning og vo­res høje krav til kva­li­tet sik­rer vi, at løs­nin­ger­ne er funk­tio­nel­le og ef­fek­ti­ve i den dag­li­ge drift samt på sigt gi­ver mest mu­lig vær­di for din virk­som­hed.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Skræddersyet løsning.
 • Helstøbte kanaler med fuld sammenlaminering.
 • Projekthåndtering fra start til slut.
 • Klar eller gråhvid (RAL 9002) topcoat.
 • Helstøbt løsning i fiberarmeret kompositmateriale.
 • Modstandsdygtig overfor aggressive miljøer og høje temperaturer.
 • Stor styrke og formstabilitet sikrer funktionsdygtige kanaler.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Glatte overflader uden indvendige samlinger letter rengøringen.
 • Fleksibelt materiale velegnet til særlige dimensioner, vinkler og bøjninger.
 • Lav vægt og helstøbt design giver enkel opsætning.
 • Temperatur: +/- 100º C drift, +/- 200º C ved indløb (afhængigt af materialevalg).
 • Kemisk resistens tilpasset mediet der transporteres.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Kan produceres med 90° bøjninger.
 • Kan leveres med tilslutningsflanger i samme materiale som kanalerne.
 • Kan leveres med indvendig topcoat tilpasset røggasdata.
 • Kan leveres i alle farve efter RAL-farvekort.
 • Mandehul: DN500 med boltret dæksel.
 • Flange for tilkobling af kompensatorer.
 • Spjæld til regulering af røggas.
 • Dyselanser for indvendig rengøring.

Scroll to Top
Scroll til toppen