Industrielle pumpestationer

Med en industrielle pumpestation fra Tu­ne­tan­ken får du en ro­bust og ef­fek­tiv pum­pe­løs­ning, der kan til­pas­ses for­skel­li­ge for­mål samt lig­ge i jor­den i man­ge år. Vo­res pum­pe­sta­tio­ner skræd­der­sy­es al­tid til den en­kel­te op­ga­ve så di­men­sio­ner, til­slut­nin­ger og drifts­for­hold pas­ser til net­op dine be­hov.

Pum­pe­brøn­den er frem­stil­let i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler, der gør løs­nin­gen mod­stands­dyg­tig over­for kræ­ven­de for­hold som tæ­ring og be­last­ning fra jord­tryk. Sam­men med et hel­støbt og formsta­bilt de­sign sik­rer det pum­pe­sta­tio­nen en lang og funk­tions­dyg­tig le­ve­tid. Tu­ne­tan­kens pum­pe­sta­tio­ner er vel­eg­ne­de til man­ge for­skel­li­ge for­mål, fx til trans­port af spil­de­vand, pro­cesvand, regn­vand el­ler ag­gres­si­ve me­di­er fra in­du­stri­en. Pum­pe­brøn­den kan li­ge­le­des le­ve­res med in­stal­la­tions­byg­ning i fi­be­rar­me­ret kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler, der be­skyt­ter pum­pe og in­stal­la­tion mod kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger og over­fla­de­vand.

Med en spe­ci­al­frem­stil­let løs­ning og vo­res høje krav til funk­tio­na­li­tet og kva­li­tet får du en pum­pe­sta­tion, der ikke ale­ne fun­ge­rer i den dag­li­ge drift men også har en lang le­ve­tid.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Skræddersyet løsning.
 • Helstøbt pumpebrønd i fiberarmeret kompositmateriale.
 • Specialudviklet opdriftssikringskant.
 • Olivengrøn (RAL 6025) eller gråhvid (RAL 9002).
 • Robust løsning i fiberarmeret kompositmateriale, der er modstandsdygtig overfor jord- og grundvandstryk.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Formstabil så brønden ikke mister facon over tid.
 • Helstøbt design giver minimal udgravning og enkel montage.
 • Glatte indersider letter rengøringen.
 • Naturligt isolerende og tætte egenskab beskytter pumpe og teknik.
 • Fleksibel dimensionering for specialopgaver.
 • Materiale: Tilpasset pumpeVariant samt jord/grundvandstryk.
 • Standardfarve for dæksel: olivengrøn (RAL 6025) eller gråhvid (9002).
 • Forhøjerramme for særligt dybtliggende pumpestation.
 • Sikkerhedsrist, gasfjederhængsel eller låstbart dæksel.
 • Guiderør eller ophejsningskæde for nem ophejsning/nedsænkning af pumpe.
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe til
  sikring mod frost.
 • Ekstra forstærkning mod højt grundvand eller tung trafiklast.
 • Specialfarve efter RAL-farveskema.
 • Ind- og udløb: tilpasset mediet, der skal transporteres.
 • Udluftning: rør ført 500 mm over jordoverflade.
 • Adgangsskakt: tilpasset drift og pumpeVariant.
Scroll to Top