Horisontal liggende underjordiske tanke

Med underjordisk tanke fra Tu­ne­tan­ken får du en ro­bust op­be­va­rings­løs­ning, der er vel­eg­net til man­ge for­skel­li­ge for­mål og kan lig­ge i jor­den i man­ge år. Vo­res horisontal liggende underjordiske tanke er nem­lig frem­stil­let i et svært­ned­bry­de­ligt kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, der gør dem mod­stands­dyg­ti­ge over­for kræ­ven­de for­hold som ek­strem be­last­ning fra jordtryk samt tæ­ring fra ind­hol­det. Det gør vo­res tan­ke til den mil­jø­rig­ti­ge løs­ning, da ri­si­ko for læka­ge til det om­kring­lig­gen­de mil­jø mini­me­res.

Tunetanken horisontal liggende underjordiske tanke er vel­eg­ne­de til man­ge for­skel­li­ge for­mål, fx. til op­be­va­ring af ke­mi­ka­li­er, regn­vand, pro­cesvand, spil­de­vand el­ler ben­zin- og olie­pro­duk­ter.

Vi til­pas­ser al­tid vo­res un­derjor­di­ske tan­ke til dine be­hov for drifts­for­hold og ind­hold, der skal op­be­va­res i tan­ken. Trods ma­te­ri­a­lets sto­re styr­ke har tan­ken en lav vægt, der sam­men med et hel­støbt de­sign gør etab­le­rin­gen nem. Der­for har vi også ud­vik­let en sær­lig op­drifts­sik­rings­kant, der sik­rer, at tan­ken, trods sine lave vægt, for­bli­ver sta­bilt i jor­den og ikke pres­ses op af jord­tryk el­ler højt grund­vand.

Gen­nem vo­res eks­per­ti­se, de ny­e­ste kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler og høje krav til kva­li­tet frem­stil­ler vi vo­res un­derjor­di­ske tan­ke med hen­blik på at frem­tids­sik­re din tank og in­ve­ste­ring.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Skræddersyet design.
 • Helstøbt tank m. opdriftssikringskant.
 • Adgangsskakt.
 • Størrelse/geometri efter behov.
 • Kemisk resistens mod aggressive medier.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Alle samlinger er fuldt laminerede.
 • Komplet lagerløsning for optimal logistik og drift.
 • Miljørigtig løsning med minimal lækagerisiko.
 • Glatte overflader er lette at rengøre.
 • Letvægtsmateriale og helstøbt design giver enkel etablering.
 • Robust materiale mod jordtryk og tæring.
 • Belastning: tryk, vakuum, bevægelse mv tilpasses medie og drift.
 • Vægtfylde: afhænger af mediet der skal opbevares.
 • Temperatur: +/- 100º/200º C drift (afhængigt af materialevalg).
 • Kemisk resistens tilpasset mediet.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Niveaumåling og elektronisk fyldemelder.
 • Mekanisk omrører mod bundfældning.
 • Fylderør i komposit, galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Sikkerhedstank med lækageovervågning til farlige væsker.
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe til medier, der ikke tåler afkøling.
 • Varmespiral eller damprør for opvarmning/konstant temperatur.
 • Forhøjerramme til adgangsskakt ved behov for særligt dybtliggende tank.
 • Kan bestykkes med diverse stutse, gennemføringer, mandehuller og udtag efter behov.

Specifikationer

VariantIndholdDiameterTotallængdeTotalhøjde
NT1010.000 l2.000 mm3.600 mm3.000 mm
NT2020.000 l2.400 mm4.900 mm2.500 mm
NT3030.000 l2.400 mm7.100 mm2.500 mm
NT4040.000 l3.000 mm6.300 mm4.000 mm
NT6060.000 l3.350 mm7.500 mm4.350 mm
NT8080.000 l3.350 mm9.900 mm4.350 mm
NT100100.000 l3.350 mm12.100 mm4.350 mm
NT125125.000 l4.000 mm10.700 mm5.000 mm
NT150150.000 l4.000 mm12.800 mm5.000 mm
NT175175.000 l4.500 mm12.100 mm5.000 mm
NT200200.000 l4.500 mm13.600 mm5.500 mm
Scroll to Top