Cylindriske kar

Vo­res flek­sib­le cylindriske kar skræd­der­sy­es til den en­kel­te op­ga­ve, hvil­ket gør, at vi kan levere kar i alle størrelser og til sær­li­ge drifts­for­hold. Alle sam­lin­ger er fuldt la­mi­ne­re­de, hvil­ket gi­ver nem ren­gø­ring samt mu­lig­gør et højt hy­giej­ne­ni­veau, hvor der ikke dan­nes bak­te­ri­er.

Tunetanken kar frem­stil­les i fi­be­rar­me­ret kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, et ro­bust og hold­bart ma­te­ri­a­le, der er mod­stands­dyg­tigt over­for tæ­ring og kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger. Sam­men med det flek­sib­le de­sign gør det karret vel­eg­net til man­ge om­rå­der in­den for in­du­strien, fx til op­be­va­ring af kor­ro­si­ve væ­sker som sy­rer/​ba­ser, salt­op­løs­nin­ger, pro­cesvand og flok­ku­le­rings­mid­ler, til spil­de­vands­rens­ning samt di­ver­se brænd­stof­fer.

Med vo­res sto­re eks­per­ti­se, samt den ny­e­ste ud­vik­ling in­den for om­rå­det, får du en danskpro­du­ce­ret kar af høj kva­li­tet, der sik­rer din in­ve­ste­ring langt ind i frem­ti­den.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Størrelse/geometri efter behov.
 • Kemisk resistens mod aggressive medier.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Korrosionsbestandighed = lang levetid.
 • Alle samlinger er fuldt laminerede.
 • Glatte overflader er lette at rengøre.
 • Komplet løsning for optimal logistik og drift.
 • Belastninger: tryk, vakuum, bevægelse mv. tilpasses medie og driftsforhold.
 • Vægtfylde: afhænger af mediet der skal opbevares.
 • Temperatur: -/+ 100º /200º C drift (afhængigt af materialevalg).
 • Kemiskresistens: tilpasses mediet.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Niveaumåling og vejeudstyr.
 • Fylderør i komposit, galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Lækageovervågning til farlige væsker.
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion.
 • Isolering med mineraluld og glasfiberkappe til medier, der ikke tåler afkøling.
 • Varmespiral eller damprør for opvarmning eller konstant temperatur.
 • Omrøring.
 • Lining med PP, PVDF eller ECTFE, fx for kemisk resistens eller til opbevaring af fødevarer.
 • Kan bestykkes med diverse stutse, gennemføringer og udtag efter behov.
Scroll to Top