Tilmeld Nyhedsbrev

Kontakt os

Jeg ønsker at få besked, når i modtager brugte siloer & tanke.

Jeg ønsker at få besked om:

Dine informationer

Sælg din silo eller tank

Tunetanken Stationsvej 9 6600 Vejen +45 7697 3000 salg@tunetanken.dk

Information om dit produkt


Kontakt information

Tunetanken

Modultanke

Specifikationer

Vo­res flek­sib­le modultanke af sam­men­sat­te ele­men­ter skræd­der­sy­es til den en­kel­te op­ga­ve, hvil­ket gør den vel­eg­net til bl.a. sto­re vo­lu­me­ner og sær­li­ge drifts­for­hold. Mo­dul­tan­ken frem­stil­les i fi­be­rar­me­ret kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, et ro­bust og hold­bart ma­te­ri­a­le, der er mod­stands­dyg­tigt over­for tæ­ring og kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger. Sam­men med det flek­sib­le de­sign gør det mo­dul­tan­ken vel­eg­net til man­ge om­rå­der in­den for in­du­stri, fx til op­be­va­ring af kor­ro­si­ve væ­sker som sy­rer/​ba­ser, salt­op­løs­nin­ger, pro­cesvand og flok­ku­le­rings­mid­ler til spil­de­vands­rens­ning samt di­ver­se brænd­stof­fer.

Alle sam­lin­ger er fuldt la­mi­ne­re­de, hvil­ket gi­ver nem ren­gø­ring samt mu­lig­gør et højt hy­giej­ne­ni­veau, hvor der ikke dan­nes bak­te­ri­er.

Med vo­res sto­re eks­per­ti­se samt den ny­e­ste ud­vik­ling in­den for om­rå­det får du med Tu­ne­tan­ken en danskpro­du­ce­ret tank af høj kva­li­tet, der sik­rer din in­ve­ste­ring langt ind i frem­ti­den.

Modultanke leveres med:

 • Skræddersyet konstruktion.
 • Fremstilles til store volumener.
 • Samles på stedet for at opnå en stærk og tæt konstruktion.

Fordele ved modultanke fra Tunetanken:

 • Størrelse/geometri efter behov.
 • Kemisk resistens mod aggressive medier.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Korrosionsbestandighed = lang levetid.
 • Sammensatte glasfiberelementer.
 • Alle samlinger er fuldt laminerede.
 • Glatte overflader er lette at rengøre.
 • Udendørs opstilling på fundament.
 • Komplet lagerløsning for optimal logistik og drift.

Design:

 • Belastninger: tryk, vakuum, bevægelse mv. tilpasses medie og driftsforhold.
 • Vægtfylde: afhænger af mediet der skal opbevares.
 • Temperatur: -/+ 100º /200º C drift (afhængigt af materialevalg).
 • Kemiskresistens: tilpasses mediet.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.

Muligheder:

 • Niveaumåling og vejeudstyr.
 • Fylderør i komposit, galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Lækageovervågning til farlige væsker.
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe til medier, der ikke tåler afkøling.
 • Varmespiral eller damprør for opvarmning eller konstant temperatur.
 • Omrøring.
 • Lining med PP, PVDF eller ECTFE, fx for kemisk resistens eller til opbevaring af fødevarer.

Tilslutninger:

 • Kan bestykkes med diverse stutse, gennemføringer, mandehuller og udtag efter behov.

Læs mere om komposit her

Links

Fødevaregodkendelse