Tilmeld Nyhedsbrev

Kontakt os

Jeg ønsker at få besked, når i modtager brugte siloer & tanke.

Jeg ønsker at få besked om:

Dine informationer

Sælg din silo eller tank

Tunetanken Stationsvej 9 6600 Vejen +45 7697 3000 salg@tunetanken.dk

Information om dit produkt


Kontakt information

Tunetanken

Dansk produceret kvalitet siden 1968

– Siden Tunetankens start i 1968 har kunderne været i centrum af vores forretning. Med et konstant fokus på kvalitet og nytænkning skaber vi effektive og sikre opbevarings-, transport- og renseløsninger til vores kunders hverdag.

1960erne – Tunetanken bliver grundlagt

I 1968 bliver Tunetanken grundlagt af Børge Christensen samt brødrene Helge og Karl Hovad. De tre idérige mænd var kommet på en ny metode til at fremstille runde, tæringsfrie jordtanke i glasfiber. Selvom miljøbeskyttelse på dette tidspunkt ikke var et så samfundscentralt emne som i dag, så vidste man, at jordtanke til bl.a. fyringsolie udgjorde en tikkende bombe for grundvandet. De kuglerunde tanke bliver fremstillet i glasfiberarmeret polyester, som gør dem modstandsdygtige overfor det ætsende indhold. Sammen med den rundefacon kan tankene også modstå jordtrykket og forskellige jordtyper. Den første produktion af de kuglerunde jordtanke foregår på Børges landejendom i Tune ved Roskilde og bliver en kæmpe succes.

1970erne – Tunetanken udvider

Mulighederne med den nye glasfibermetode og iværksætterånden hos de tre grundlæggere fører i starten af 70erne til, at Tunetanken udvider deres produktprogram med landbrugssiloer. De første 6 siloer bliver i 1973 opstillet på en kyllingefarm i Esbjerg. Denne udvikling er altafgørende for Tunetankens succes, da landbruget udvikler sig til at blive en af Tunetankens største enkeltmarkeder, og Tunetankens løsninger har fra dette årti været med til at sætte præg på både det danske landbrug og landskab.

På grund af udviklingen af flere produkttyper samt en stigende efterspørgsel fra eksisterende og nye markeder får Tunetanken travlt. Derfor beslutter man i denne periode at flytte både produktion og administration til den nuværende adresse i St. Andst mellem Kolding og Esbjerg.

historie-baggrund

1980erne – Dansk kvalitet ud over grænsen

I løbet af dette årti etablerer Tunetankens sig for alvor som en vigtig aktør på det danske marked, men der er også efterspørgsel efter de danske kvalitetsprodukter fra udenlandske markeder. Det er især i de andre nordiske lande samt Danmarks øvrige nabolande, hvor behovet for holdbare og tæringsfrie siloer og tanke er stigende. Derfor kommer Tunetankens løsninger i dette årti for alvor ud over de danske grænser for at skabe værdi. Især Sverige, Norge og England bliver vigtige eksportmarkeder.

Interessen for den danske kvalitet i udlandet i denne periode samt Danmarks generelt positive ry har haft en afgørende betydning for udviklingen af Tunetankens forretningsgrundlag. Da danske virksomheder i eftertiden begynder at flytte produktionen til udlandet, vælger Tunetanken derimod at beholde produktionen i Danmark, for at kunne levere danske kvalitetsprodukter til kunder på begge sider af grænsen. Erfaringen er nemlig stadigvæk efter 50 års på markedet, at det forbedrer kvalitet og reducerer leveringstiderne, at have udvikling og produktion i nærheden af hinanden.

1990erne – Tunetanken står sin prøve mod vejret

I dette årti bliver Tunetanken underleverandør af rodkomponenter til vindmølleproducenten Vestas. Det holdbare materiale gør løsningerne modstandsdygtige overfor klimatiske påvirkninger, og er dermed velegnet til netop vindmøller, der skal kunne modstå bl.a. det hårde, nordiske vejr. I decemberorkanen 1999 står Tunetanken endnu engang sin prøve mod det danske vejr, idet kun 6 af Tunetankens 15.000 siloer får skader. De fleste skader bliver dog forårsaget af væltede træer, løse tagplader og lign

I denne periode bliver jernkloridopløseren en del af Tunetankens produktprogram. Opløserne leveres hovedsageligt til rensningsanlæg i Danmark og Sverige, hvor de benyttes til udfældning af fosfat i spildevandet. Tunetankens opløsere bliver populære især på grund af materialets modstandsdygtighed overfor ætsende indhold samt jordtrykket, da opløserne ofte placeres under jorden.

2000erne – Tunetanken satser på udvikling og eksport

Efter et årti med vækst og nye forretningsområder begynder Tunetanken årtusindeskiftet med en udvidelse af de gamle bygninger på adressen i St. Andst. I 2001 står de nye bygninger, der primært skal huse administrationen, klar til anvendelse. I 2002 satser Tunetanken på et nyt forretningsområde indenfor kloakering, nemlig renovering af gamle kloakbrønde. Satsningen resulterer i et samarbejde med Per Aarsleff Rørteknik A/S, hvor der udvikles et epokeafgørende system til renovering af brønde. Det nye system gør det muligt at montere en ny glasfiberbrønd inde i den eksisterende brønd. Især hos kommunerne bliver de nye løsninger populære, da de kan spare omkostninger til nye brønde samt anlægnings- og gravearbejde.

I løbet af dette årti øges også fokus på eksporten. Tunetanken har på dette tidspunkt allerede en række faste eksportmarkeder, men vælger at styrke indsatsen yderligere for at etablere sig på især det tyske marked. Satsningen giver bl.a. eksport til Singapore og Yemen. Også Tunetankens siloer udvikles i denne periode og i 2006 lanceres en rekordstor fodersilo på 75 m3 og en gastæt kornsilo på 215m3.

2010erne – Forretningen styrkes med innovative løsninger

Det øgede fokus på nyudviklinger fortsætter i dette årti. Allerede i 2010 lancerer Tunetanken saltsiloen, som er en videreudvikling af jernkloridopløseren. Især på det tyske marked er der stigende efterspørgelse efter en saltsilo med opløser, som kan sikre en præcis og nem blandingsproces. I 2012 lancerer Tunetanken det nye FullFlow-udtag, der skal give en effektiv tømning så gammelt foder ikke ophober sig og forringer foderkvaliteten. Samme år udvikler Tunetanken også et nyt indblæsningssystem, der skal imødekomme de ny behov fra moderne tankbiler. Det nye system nedsætter indblæsningstiden med næsten 40%, bibeholder høj foderkvalitet og giver således store besparelsesmuligheder i hele logistikken.

I 2012 opkøber Tunetanken desuden virksomheden Fiberteam, der skal styrke serviceafdelingen med kompetencer inden for vedligeholdelse og renovering for bedre at kunde servicere kunderne. I 2013 styrker Tunetanken igen forretningen og bliver fødevaregodkendt efter EU forordningen 10/ 2011/ EC. Den nye godkendelse giver Tunetankens kunder en garanti for fuld kontrol over anvendte råvarer, og at løsningerne ikke afgiver reststoffer ved kontakt med fødevarer. Især Tunetankens kunder inden for fødevare-, medicinal- og kosmetikindustrien byder den nye godkendelse velkommen.

2020erne – Store produktprogrammer og endnu større fokus på bæredygtighed

Tunetanken skal være kendt for meget mere end siloer og tanke. Udvikling og præsentation af store og godt dækkende produktprogrammer skal give kunderne muligheder for, at få dækket deres behov for tunetankens højkvalitetsprodukter og løsninger i mere komplette henseender. Vores kapacitet indenfor produktudvikling og optimering øges derfor betydeligt.

I mange år har Tunetanken haft fokus på en bæredygtig produktion. Således genbruger vi stort set alle vores materialerester, vi modtager egne produkter retur for genbrug, vi har biologisk venlige anlæg og pleje på vores produktionsområde mm.

Senest har vi højnet vores bæredygtige produktion ved etablering af et marked med køb og salg af brugte siloer, tanke, kar og bassiner. Vi opkøber og renoverer disse produkter og sælger dem igen under garanti. Et tiltag der sparer på jordens ressourcer og samtidig giver vores kunder mulighed for såvel et økonomisk fordelagtigt køb som et bæredygtigt bidrag. Vi vil løbende have en stor udvikling og prioritering af bæredygtighed.

​Idag – Danmarks førende leverandør​

Ambitionen om at udvikle kvalitetsløsninger, der skaber værdi i kundernes hverdag, går helt tilbage til 1968. Sidenhen er vores kvalitetskrav og specifikationer blevet til industristandard og Tunetanken er i dag Danmarks førerende leverandør af fiberarmerede komposit-siloer, -tanke og -industrisystemer.


Kunden i centrum

Med mere end 50 års er­fa­ring i glas­fi­ber­ma­te­ri­a­lets unik­ke for­de­le og et bredt stan­dard­pro­gram har vi ud­vik­let vo­res mar­kedspo­si­tion som den før­en­de dan­ske pro­du­cent af tan­ke, in­du­stri­sy­ste­mer og si­lo­er i glas­fi­ber.

Vo­res me­d­ar­bej­de­re er eks­per­ter i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler og de­res unik­ke egen­ska­ber, men det er sær­ligt i sam­ar­bej­de med vo­res kun­der, at vi ska­ber de vær­di­ful­de løs­nin­ger. Der­for bli­ver kun­dens be­hov tænkt ind i hele pro­ces­sen – fra idé­ge­ne­re­ring, ud­vik­ling og pro­duk­tion til mon­te­ring og ser­vi­ce – og hvert pro­dukt bli­ver sær­ligt til­pas­set an­ven­del­sen. På den måde ska­ber vo­res tan­ke, in­du­stri­sy­ste­mer og si­lo­er sik­re og ef­fek­ti­ve drifts­for­hold i vo­res kun­ders hver­dag.

Udvikling i højsædet​

Hos Tu­ne­tan­ken har vi pri­o­ri­te­ret ud­vik­ling for­di det er vig­tigt for os, at vo­res løs­nin­ger gi­ver me­ning i dag, men også er tænkt ind frem­ti­den. For en frem­tidsik­ring af vo­res løs­nin­ger er også en frem­tids­sik­ring af vo­res kun­ders in­ve­ste­ring. Der­for har kva­li­tet og pro­duk­t­ud­vik­ling al­tid væ­ret – og er til sta­dig­hed – af­gø­ren­de fak­to­rer for vo­res suc­ces. Med pro­duk­tion i Dan­mark har vi ikke ale­ne mu­lig­hed for at sty­re ud­vik­lings­pro­ces­sen men også sik­re at alle vo­res løs­nin­ger frem­stil­les jævn­før vo­res høje krav til kva­li­tet og funk­tio­na­li­tet.

En stærk aktør

Alle Tu­ne­tan­kens løs­nin­ger er frem­stil­let i ro­bu­ste fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler, fx glas­fi­be­rar­me­ret po­ly­e­ster og vi­ny­le­ster. Hvert pro­dukts de­sign er gen­nemtænkt til at kom­ple­men­te­re ma­te­ri­a­ler­nes i for­vej­en unik­ke egen­ska­ber, så der op­nås for­de­le som ek­strem styr­ke, kor­ro­sions­be­stan­dig­hed og mini­mal ved­li­ge­hol­del­se. Den­ne kom­bi­na­tion af sær­li­ge egen­ska­ber gør ikke ale­ne løs­nin­ger­ne vel­eg­ne­de til op­be­va­ring og trans­port af man­ge for­skel­li­ge me­di­er, men gi­ver også løs­nin­ger­ne en lang le­ve­tid selv ved kræ­ven­de for­hold som kon­takt med ag­gres­si­ve væ­sker og høje tem­pe­ra­tu­rer.

Uendelige muligheder

Da drift, pro­duk­tions­ap­pa­ra­ter og ope­ra­tio­nel­le ud­for­drin­ger er for­skel­li­ge fra virk­som­hed til virk­som­hed, kan det sam­me pro­dukt ikke al­tid dæk­ke det sam­me be­hov. Med flek­sib­le ma­te­ri­a­ler har vi den nød­ven­di­ge form­giv­nings­fri­hed til at kun­ne til­pas­se løs­nin­ger­ne, så de op­fyl­der sær­li­ge krav til funk­tio­na­li­tet el­ler ud­form­ning. Sam­men med er­fa­ring fra man­ge for­skel­li­ge bran­cher kan vi va­re­ta­ge de fle­ste spe­ci­a­l­op­ga­ver, der lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af vo­res pro­dukt­sor­ti­ment.

Med vo­res sto­re eks­per­ti­se, hold­ba­re fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler og in­nova­ti­ve løs­nin­ger er Tu­ne­tan­ken din ga­ran­ti for danskpro­du­ce­ret kva­li­tet, ud­vik­let til at op­ti­me­re net­op dine drifts­for­hold – i dag og langt ud i frem­ti­den.

En international familie

Tunetanken Vejen
Scan-Plast Holstebro
Scan-Plast Grobina
Scan-Plast Liepaja
Scan-Plast Feldborg
Scan-Plast Liepaja