Tilmeld Nyhedsbrev

Kontakt os

Jeg ønsker at få besked, når i modtager brugte siloer & tanke.

Jeg ønsker at få besked om:

Dine informationer

Sælg din silo eller tank

Tunetanken Stationsvej 9 6600 Vejen +45 7697 3000 salg@tunetanken.dk

Information om dit produkt


Kontakt information

Tunetanken
Fødevaregodkendelse

Fødevaregodkendelse

 – Tunetanken er en af de få danske producenter af glasfiber, der er godkendt til at levere tanke og siloer til fødevarer efter EU-forordringen.

Fødevaregodkendelse​

Med Tu­ne­tan­kens fø­de­va­re­god­kend­te tan­ke og si­lo­er kan din virk­som­hed op­ret­hol­de den nød­ven­di­ge fø­de­va­resik­ker­hed og der­med sik­re høj kva­li­tet i pro­duk­tio­nen. Vo­res pro­duk­ter er fø­de­va­re­god­kendt i hen­hold til EUs for­ord­ning 10/ 2011/ EC , jf. EU 1935/2004, hvil­ket bl.a. sik­rer at pro­duk­ter­ne ikke af­gi­ver re­st­stof­fer el­ler far­ve ved kon­takt med for­skel­li­ge ty­per af fø­de­va­rer og hjæl­pe­mid­ler.

Vo­res pro­duk­ter frem­stil­les i glas­fi­be­rar­me­ret po­ly­e­ster og er vel­eg­net til net­op fø­de­va­rer, da ma­te­ri­a­let har en læn­ge­re le­ve­tid end lig­ne­de al­ter­na­ti­ver og er mod­stands­dyg­tig over­for tæ­ring fra kor­ro­sivt ind­hold som sy­rer til pro­te­in­frem­stil­ling, ed­di­ke til sil­de­la­de og salt­op­lø­ser. Des­u­den er vo­res pro­duk­ter rust­frie, hvil­ket er en af­gø­ren­de for­del for fø­de­va­re- og me­di­ci­nal­virk­som­he­der, da det mu­lig­gø­re et højt hy­giej­ne­ni­veau i pro­duk­tio­nen.

Fordele

  • Godkendt til at levere tanke og siloer til fødevarer (EU-forordring 10/2011EC, jf. EU 1935/2004)
  • Rustfrie beholdere i glasfiberarmeret polyester
  • Længere levetid end lignende alternativer